Đăng bài
#4651003|15.08.2013 05:21
Chuy?n tình hai ng??i ?iên
(1 câu chuy?n th?m ??y n??c m?t, ??y c?m ??ng và nói lên ???c cái th?c t?i c?a xã h?i )
Có 1 câu chuy?n v? tình yêu mà nhân v?t chính là 2 ng??i ?iên. Ng??i con trai ch? bi?t nói nh?ng l?i ?iên r?, còn ng??i con gái thì ch? bi?t dùng ?ôi m?tvô h?n nhìn ng??i con trai, và c??i, m?t n? c??i c?a m?t ng??i ?iên.
Hai ng??i tr??c ?ây không quen bi?t, m?t ng??i ? ph??ngNam, m?t ng??i ? ph??ng B?c. Gia ?ình c?a 2 ng??i ??u nguy?n r?a 2 ng??i là ?iên, và ?u?i 2 ng??i 2 kh?i nhà, làm 2 ng??i ph?i l?u l?c b?n ph??ng. Ng??i con trai t? ph??ng Nam ?i v? ph??ng B?c, còn ng??i con gái ?i t? ph??ng B?c v? ph??ng Nam. Ng??i con trai tr??c ?ây không ?iên, nh?ng trong lúc ?ang ? công tr??ng thi công b? g?ch r?i trúng ??u, nên sinh ra ?iên. Còn ng??i con gái tr??c ?ây c?ng không h? ?iên, tr??c ?ây thi ??i h?c ng??i con gái ?? th? khoa, nh?ng r?i tên c?a cô trên b?ng vàng b? m?t ng??i có ti?n tráo ??i. Và t? ?ó ng??i con gái không nói l?i nào n?a, và c?ng không ??m x?a ??n b? m?, v? sau sinh ra b? ?iên.
Không bi?t ?ã l?u l?c bao lâu màqu?n áo c?a ng??i con trai b?n th?u ??n m?c không th? ch?p nh?n ?c, giày thì rách ??n n?i không th? rách h?n n?a, ?? l? ra c? nh?ng ngón chân b?m tím. Còn chi?c áo màu h?ng mà ng??i con gái m?c c?ng không th? g?i là màu h?ng ???c n?a, ph?i g?i là màu xám thì ?úng h?n.Trên mái tóc r?i tung còn có nh?ng s?i c? khô. Nh?ng m?t ng??i con gái v?n tr?ng, và tr?ng m?t cách th?n k?, trên tay c?m 1 chai n??c khoáng, v?a nhìn ng??i qua ???ng v?a ?? ??n c??i. Hai ng??i g?p nhau trong m?t bu?i hoàng hôn, khi mà c? 2 ng??i ??u phát hi?n trong thùng rác có 1 cái bánh bao ?ã m?c meo.
C? 2 cùng nh?y vào l?y mi?ng bánh và va ??u vào nhau. Ng??icon trai tr?n m?t nhìn ng??i con gái m?t cách thù h?n, còn ng??i con gái thì nhìn ng??i con trai ?? ??n c??i. Cu?i cùng thì k? th?ng l?i là ng??i con trai, ng??i con trai ?ã c??p ???c mi?ng bánh, m? to ?ôi môi ?en sì g?m mi?ng bánh 1 mi?ng, còn ng??i con gái v?n ??ng yên, ch? ?? ??n nhìn ng??i con trai và c??i. Ng??i con trai nhìn ng??i con gái, và trong m?t ng??i con trai không có chút gì g?i là ??ng lòng. Ng??i con gái v?n ?? ??n nhìn ng??i con trai, t? trong mi?ng ko ng?t phát ra nh?ng ti?ng thèm thu?ng mi?ng bánh. Ng??i con trai d?ng vi?c ?n l?i, b?t ??u nhìn ng??i con gái, ?? ??n nhìn, 2 ng??i c? nhìn nhau nh? v?y, ng??i con trai ko bi?u l? chút tình c?m nào, ng??i con gái ?iên ?iên c??i. Ng??i con trai b?t ng? ??a mi?ng bánh ?ang ?n d? cho ng??i con gái, ng??i con gái v?i vàng c?m l?y và ?n ng?u nghi?n.
Ng??i con trai b? ?i, không quay ??u l?i nhìn. Lúc ng??i contrai v? ??n c?n nhà b? hoàng, n?i ng??i con trai ?ang tá túc, quay ??u l?i thì nhìn th?y ng??i con gái. Thì ra ng??i con gái ?i theo sau ng??i con trai ??n t?n n?i này, ng??i con gái c? ?? ??n nhìn ng??i con trai c??i, c?2 không nói câu nào, ng??i congái t? ?ó ? bên c?nh ng??i con trai. T?i, lúc ng?, ng??i con trai c?m th?y th?t ?m áp, m?t c?m giác mà tr??c ?ây ch?a h? có, ng??i con gái n?m bên c?nh ng??i con trai, ng? m?t gi?c th?t ngon lành, nhìn ng??i con gái lúc ng? không h? gi?ng 1 ng??i ?iên.
Hai ng??i c? nh? v?y s?ng cùngnhau. Ban ngày c? 2 ng??i ?i ki?m ?? ?n ? ngoài ???ng, ban ?êm thì v? ch? ng?. Cu?c s?ng c? ngày ngày trôi qua nh? th?. M?t ngày không hi?u ng??i contrai ki?m ?âu ra m?t chi?c nh?n ?ã bi?n thành màu xanh, ??a cho ng??i con gái ?eo. Ng??i con gái nhìn ng??i con trai ?? ??n c??i, ?êm ?ó ng??i con gáic??i nhi?u ??n n?i phá tan b?u không khí yên t?nh. R?i c??i ra n??c m?t, ng??i con gái b?t ??u khóc, ôm ng??i con trai và khóc. Ng??i con trai ??ng yên, trên m?t v?n ko bi?u l? m?t chúttình c?m nào.
V? sau ng??i con gái b? b?nh, t? tr??c ??n nay ng??i con gái ch?a bao gi? b?, nh?ng bây gi? ?ã b? b?nh, và b? b?nh n?ng. Ban ngày ng??i con gái ko th? cùng ng??i con trai ?i ki?m ?? ?n, không th? nhìn ng??i con trai và c??i. Ng??i con trai m?t mình ?i ki?m ??. Bu?i tr?a b?t ch?t ng??i con trai c?m v? 1 chai n??c khoáng và 1 cái bánh bao còn m?i nguyên. Trên m?t ng??i con trai có m?y v?t x??c, còn ngón tay thì thâm tím, và trên môi có m?y v?t máu. Thì ra trong lúc c??p n??c khoáng và bánh bao v? cho ng??i con gái, ng??i con trai b? ch? hàng ?ánh.
Ng??i con gái nh?m m?t, khôngnhìn ng??i con trai c??i nh? tr??c ?ây. Ng??i con trai ??a bánh cho ng??i con gái, nh?ng ng??i con gái không ?n. Ng??i con gái s?p ch?t r?i, toàn thân nóng r?c, b?t ??u hôn mê. Nét m?t ng??i con trai l?n ??u tiên bi?u l? tình c?m, m?t v? m?t hoang mang. Ng??i con trai ch?y ra ???ng, nhìn th?y m?t ng??i m?c áo...
 Tôi nhớ M4V của ngày xưa !!!
♥4 IzHiep AnhNhoEm98 HanhPhucDanhMat VipVietClub
Archived
hoangtucodon007: xanh c?nh sát li?n khóc, c?ng là l?n ??u tiên khóc, không ng?t mi?ng nói “c?u ng??i”. Ng??i m?c quân ph?c xanh li?n g?t ng??i con trai ra, và ch?i “Cút ?i! Mình c?ng th?t là ?en ??i, ra ???ng không ?? ý”. Ng??i con trai n?m cúi xu?ng ??t, ng?a m?t lên c?u xin. Ng??i m?c quân ph?c xanh ?á ng??i con trai m?y cái, và nh? n??c b?t vào ng??i con trai r?i b? ?i. Ng??i con trai mãi h?i lâu m?i l?m c?m bò d?y, trên m?t n??c m?t ?ã ch?y thành hàng.
Ng??i con trai quay v? b? ng??icon gái ra ngoài ???ng. Ng??i trên ???ng qua l?i r?t ?ông, nh?ng không m?t ai chú ý ??n 2 ng??i. Ng??i nào nhìn thì c?ng nhìn qua r?i nhanh chóng b??c qua. Ng??i con trai ??t ng??i con gái lên ???ng, khôngcòn mong ch? gì ng??i qua ???ng n?a. Ng??i con gái bây gi? ?ã th? y?u l?m r?i. Ng??i con trai li?n nh?t m?t mi?ng kính v? ? trên ???ng.
Mi?ng kính có 1 ??u r?t nh?n vàs?c. Ng??i con trai dùng mi?ng kính c?t vào tay ng??i con gái, máu t? tay ng??i con gái b?n c?vào m?t ng??i con trai. Ng??i con trai c??i “ha ha, tôi gi?t ng??i r?i, các ng??i nhìn ta gi?tng??i ?ây ...” Xe c?u h? ??n, ng??i con gái ???c ?em lên xe. Còn nh?ng ng??i qua ???ng thì nguy?n r?a ng??i con trai r?i l?i b??c ?i. Ng??i con gái cu?i cùng không qua kh?i vì máu m?t nhi?u quá, ng??i con gái lúc ch?t v?n c??i, tay v?n gi?l?y chi?c nh?n ng??i con trai t?ng tr??c ?ây. Còn ng??i con trai v?n ??ng ??i, ??i mãi ng??i con gái v?n không quay tr? l?i. Ng??i con trai khóc, khóc c? ?êm, khóc ??n n?i ch?ng còn ai chú ý ??n ng??i con trai khóc n?a.
Và t?i thùng rác n?i 2 ng??i l?n ??u tiên g?p nhau tr??c ?ây, ng??i ta tìm th?y xác ng??i contrai. N? c??i trên m?t ng??i contrai ?ã t?t , và v?n ôm vào ng?c 1 cái bánh bao m?c meo và 1 chai n??c khoáng ch?a m?.
Truyê?n hê?t
izhiep: Hôm nay c?n GDTG gì c? pm Hi?p nhé..h?t ti?n ?i?n tho?i r?i
hoangtucodon007:
IzHiep (14.08.2013/22:52)
Hôm nay c?n GDTG gì c? pm Hi?p nhé..h?t ti?n ?i?n tho?i r?i
10day n??a
nobodykissme35:
IzHiep (14.08.2013/22:52)
Hôm nay c?n GDTG gì c? pm Hi?p nhé..h?t ti?n ?i?n tho?i r?i
bang ch? ?i.truy?n gì mà sinh viên song ?i ?ánh nhau ý nh?.em xin cái link top ?ó
izhiep:
nobodykissme35 (14.08.2013/23:25)
bang ch? ?i.truy?n gì mà sinh viên song ?i ?ánh nhau ý nh?.em xin cái link top ?ó
Nh?t kí sinh viên à có link ?ây
izhiep:
nobodykissme35 (14.08.2013/23:25)
bang ch? ?i.truy?n gì mà sinh viên song ?i ?ánh nhau ý nh?.em xin cái link top ?ó
?ây ch??ng II

?ây t?p I
nobodykissme35:
IzHiep (14.08.2013/23:35)
?ây ch??ng II

?ây t?p I
tks BC.em tìm mãi ko ra
Bạn cần phải đăng nhập để viết bài trả lời