Đăng bài
#3086992|27.06.2013 14:07
Gi?i thi?u :: Townsmen Premium game chi?n thu?t trung c? h?p d?n cho android. Townsmen Premium ???c bán trên Google Play v?i giá 2.49 USD nh?ng bây gi? b?n có th? download game mi?n phí.

- Là m?t thành công vang d?i c?a hãng phát tri?n HandyGanes trong seri dòng game chi?n thu?t kinh ?i?n Townsmen. Townsmen Premium ?ã m?ng l?i s? than thi?n và d? th??ng mô ph?ng b?i c?nh th?i k? trung c?, khi mà các cu?c cách m?ng gi?i phóng b?t ??u n? ra, nh?ng ng??i nông dân vùng lên ch?ng l?i ách th?ng tr? c?a ?? qu?c.

- ?? thành công ng??i ch?i c?n ph?i xây d?ng ?? ch? cho mình b?ng vi?c s?n xu?t qu?n áo, trang s?c, công c? ph? v? n?n kinh t? c?a ?? qu?c, khai thác g?, m? nguyên li?u ??n ch?m sóc nông nghi?p.

- Xây d?ng các khu vui ch?i, nhà th?... ?? ng??i ?ân luôn c?m th?y h?nh phúc. N?u m?c h?nh phúc c?a ng??i dân quá th?p thì b?n ph?i c?n th?n v?i ?? ch? c?a mình ??y nhé, ?a ph?n ng??i dân r?t nóng tính.

- Tính n?ng chính: Xây d?ng ?? ch? theo phong cách trung c?. Ng??i dân r?t d? th??ng và thân thi?n trong cu?c s?ng. Mô ph?ng n?n kinh t? khá sâu xa, v?i ??y ??a cácdây chuy?n s?n xu?t. Hàng ch?c thành ph? khác nhau cùng v?i các khu nhà s?n xu?t khác. K?ch b?n ?a d?ng và nhi?u th? thách. Không b? gi?i h?n khi ? ch? ?? v??t th?i gian...

Dung l??ng game Townsmen Premium là 31 MB, Yêu c?u thi?t b? s? d?ng h? ?i?u hành android 2.1 tr? lên. chúc b?n vui v?i game này
DOWNLOAD :
1: T?i game v? cài ??t xong out ra

TOWNSMEN Premium
2: Hack game
??? tiên ph?i có tatinum back up:


Click ?? T?i


T?i v? và Cài ??t.yêu c?u máy Ph?i Root
-T?i File Hack bên d??i bài vi?t v?.Giai nén ???c 2 File.Coppy 2 File ?ó vào Th? M?c "TitaniumBackup" trên Th? Nh?.
-M? Ph?n M?m TitaniumBackup lên ch?n sang ch? ?? Back up/Restore

-Click ch?n vào Townsmen nó s? hi?n lên 1 b?ng Ch?n
-Ch?n Ti?p Data only

-OK! B?n ?ã Hack thành công.Khi vào Game nh? Ch?n M?c "Retore" ch? ??ng ch?n Play nhé.Nh? th? s? b? m?t Hack.

Thân!
Đã chỉnh sửa. nkocken97 (21.08.2013 10:30) [3]
 dang ki nich m4v
♥74 Load Maitg0 nkoxprokt Giaitri94 kudo_sky zzzbeozzz Emraclan Zzokz anh0thaj94hdhd pitter ... và 64người khác thích điều này
Archived
khong2: 2 file na?o.
nkocken97:
Khong2 (27.06.2013/07:10)
2 file na?o.
ta?i file ?? d???i ba?i viê?t rô?i gia?i ne?n ra
nkocken97: up top !!!
pitter: Galaxy y pem dc k??
maitg0:
pitter (27.06.2013/08:25)
Galaxy y pem dc k??
H? tr? m?id òng máy
nkocken97:
pitter (27.06.2013/08:25)
Galaxy y pem dc k??
pem ngon !!!
nkoxprokt: cho mình h?i cái dòng Lair Shrinê ? ch? nào v?y. có hình cho mình xin nha.
nkocken97:
nkoxprokt (27.06.2013/09:00)
cho mình h?i cái dòng Lair Shrinê ? ch? nào v?y. có hình cho mình xin nha.
vô box trò ch?i nha b?n mình hack r?i
nkocken97: up top
nkoxprokt: cho hoi xí, sao mình ch?n Townsmen rùi hi?n lêm cái b?ng mà không th?y ch? data only v?y.
nkocken97:
nkoxprokt (27.06.2013/11:08)
cho hoi xí, sao mìng ch?n Townsmen rùi hi?n lêm cái b?ng mà không th?y ch? data only v?y.
ba?n ca?i game tr???c rô?i out ra ko ch?i. Gia?i ne?n file ha?ck ????c 2file cho va?o th? mu?c Tatinum Backup rô?i ba?n biê?t la?m tiê?p rô?i ?â?y
nkoxprokt: hi?u r?i.
nkocken97: up top
anh0thaj94hdhd: h??ng d?n cài ??t ?i.
zzokz: h?i ngu.gjãj nén ntn
nkocken97:
anh0thaj94hdhd (28.06.2013/02:17)
h??ng d?n cài ??t ?i.
r?i ?ó
nkocken97:
Zzokz (28.06.2013/02:17)
h?i ngu.gjãj nén ntn
dùng root explorer gi? vào file c?n gi?i nén nó hi?n ra cái b?ng ch?n extract file
zzokz: ok test phát
nkocken97:
Zzokz (28.06.2013/02:22)
ok test phát
nh? là làm ?úng b??c !!!
zzokz: nó ra 3 file k pjt copy káj nào
nkocken97:
Zzokz (28.06.2013/02:29)
nó ra 3 file k pjt copy káj nào
nó ra 2 cái n?m trong muc speedsoft gì ??y
zzokz: nó ra 1 file có ngôi sao và 2 fjle hack
nkocken97:
Zzokz (28.06.2013/02:34)
nó ra 1 file có ngôi sao và 2 fjle hack
là sao ?
zzokz: glx y sao t?i xog cài ??t nó p?o ?ng d?ng ?ã k ?c cài ??t
nkocken97:
Zzokz (28.06.2013/02:38)
glx y sao t?i xog cài ??t nó p?o ?ng d?ng ?ã k ?c cài ??t
vãi sao l?i th? nh? mình Y ?ây v?n cài bình th??ng
zzokz: chju thuj t y này mà k kàj ?k
nkocken97:
Zzokz (28.06.2013/02:44)
chju thuj t y này mà k kàj ?k
th? thì ch?u r?i !!!
zzokz: thôi ki?m game khác mà ôg có rom cook hyperion 7 or 8 add ti?ng vi?t cho y k
nkocken97:
Zzokz (28.06.2013/02:48)
thôi ki?m game khác mà ôg có rom cook hyperion 7 or 8 add ti?ng vi?t cho y k
mình ch? m?y khi up rom
zzokz: t tìm mãi mà k t?i ?c
nkocken97:
Zzokz (28.06.2013/02:56)
t tìm mãi mà k t?i ?c
vô m?c thay ??i nâng c?p rom
zzokz: thj t tìm ? ?ó t?p keybox mà k t?j ?k
pitter: Ko co data only pc oj
anh0thaj94hdhd: kô hack dc.
nhoksokvll: ?a?o to?p. cho ho?i game na?y co? ?a?nh lô?n k?
s2benhox2s: on hay off v?y
nhoksokvll: thâ?y trên GPlay no? khen qua? tr??i lên google search th??
nghe no?i co? ?a?h lô?n ha???????
dongdam: không th?y data only ?âu c?
thinhkaname123: va?o mgame.us ta?i cha cho khoe? ko can root ma?y
Bạn cần phải đăng nhập để viết bài trả lời